Interkulturní komunikace

Úspěšná komunikace sdělení v cizím jazyce zahrnuje nejen zvládnutí lexiko-gramatických jevů a fonetické stránky jazyka, ale především uplatnění znalostí a dovedností z oblasti jazykové pragmatiky, tedy kontextuální stránky komunikace.

Vzhledem k tomu, že různé jazyky a etnika promítají svá různá vnímání reality do komunikace i přes to, že společně používají např. International English jako lingua franca současnosti, je dosažení interkulturní kompetence zásadní pro porozumění, předvídání reakcí a správnou interpretaci verbální, neverbální a paraverbální komunikace.

Rozšířit fotografii: 
false