Metodické materiály

Metodické materiály jako výstupy projektu UNICOM
V průběhu řešení projektu bylo získáno množství cenných poznatků v různých oblastech vyučování cizího jazyka. Tyto poznatky rozhodně přesahují úroveň prostého popisu výukových činností a lze je do určité míry zobecnit, byť s primární platností pro kontext výuky cizích jazyků v univerzitním prostředí. Zkušenosti nashromážděné v průběhu realizace tříletého projektu UNICOM na Jazykovém centru Univerzity Pardubice se mohou stát inspirací pro ostatní učitele cizích jazyků na vysokých školách, podnětem k odborným debatám v oblasti didaktiky cizích jazyků či východiskem pro různé typy partnerské spolupráce mezi univerzitami. Nashromážděný materiál se pokouší vystihnout komplexnost úlohy učitele odborného cizího jazyka na terciární úrovni vzdělávání, vedle toho má díky těsnému sepjetí s realizovanými projektovými inovacemi výrazně metodický charakter, a proto byl v závěrečné fázi projektu uchopen takovým způsobem, aby mohl oslovit zejména zájemce o reflexi výstupů projektu UNICOM v relevantních profesních aktivitách.
Materiál je tvořen dvěma částmi:
  1. Tištěný sborník projektových materiálů, který pokrývá specifické oblasti výuky cizích jazyků v univerzitním kontextu prostřednictvím sumarizace zkušeností, získaných v rámci workshopů zvaných odborníků. Jedná se o následující témata:
  • Academic Writing Course (Libor Štěpánek)
  • Argumentative Writing (Petr Kos)
  • Scientific Writing (Susan McAnsh, Eva Braidwood)
  • Intercultural Competence (Judith Mader, Rudolf Camerer)
  • Cultural Awareness and Critical Incidents (Irmgard Wanner, Ruth Tobias)
  • Kulturbewusstsein and Kritische Ereignisse (Irmgard Wanner, Ruth Tobias)
  • Peer Coaching (Sabine Schaffner)
  • Testing Spoken English (David Horner)
  1. Vybrané texty a prezentace jednotlivých členů Jazykového centra Univerzity Pardubice, vystavěné na realizované publikační a prezentační činnosti z období řešení projektu, které jsou zpřístupněné na webových stránkách pracoviště. Tento materiál je strukturován do částí, které reprezentují relevantní oblasti širokého pole vyučování cizích jazyků v univerzitním kontextu:
Obrázek: