Němčina/ÖSD

Mezinárodní zkoušky z německého jazyka ÖSD
(Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch)

Rakouský jazykový diplom (ÖSD) je oficiálně uznávaný systém zkoušek pro německý jazyk dodržující přísná kvalitativní kriteria stanovená za spolupráce dvou rakouských spolkových ministerstev. Odpovídá mezinárodním směrnicím Rady Evropy a je dokladem o znalostech německého jazyka s mezinárodním významem. Diplom zlepšuje vaše šance v běžném životě i na trhu práce, při přijímacích zkouškách na univerzitách a jiných vzdělávacích zařízeních, tedy všude tam, kde je potřebný doklad o znalostech německého jazyka. Zkouška ÖSD je rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zařazena na Seznam standardizovaných jazykových zkoušek.

Rakouský jazykový diplom je komunikativně orientovaný systém zkoušek, jehož cílem je ověřit jazykové schopnosti kandidátů z hlediska situací, v nichž budou jazyk užívat. Ačkoliv je zkouška koncipována v Rakousku, zohledňuje i standardní jazykové varianty německé a švýcarské němčiny. Proto se například v částech zaměřených na porozumění psanému a slyšenému slovu používají autentické texty ze všech německy mluvících zemí. Absolvent této zkoušky je tedy připraven na různorodost německého jazyka.

Absolvent zkoušky ÖSD může své osvědčení přiložit ke svému životopisu jako ověřený a především srovnatelný doklad o jazykových znalostech. Zkouška Mittelstufe Deutsch zároveň nahrazuje jazykový doklad potřebný pro studium na některých rakouských a německých univerzitách.

Zkoušky Rakouského jazykového diplomu je možné složit bez předchozí návštěvy jazykových kurzů, provádí a hodnotí se podle jednotných kritérií. Jako normovaná zkouška s přesně definovaným cílovým stupněm znalostí je Rakouský jazykový diplom uznávaným dokladem o jazykových znalostech pro oblast školství, vzdělání a hospodářství.

Rakouský jazykový diplom nabízí následující stupně zkoušek:

ÖSD Zertifikat A2:

Pro začátečníky, kteří absolvovali asi 250 vyučovacích hodin. Na tomto stupni by měl(a) kandidát(ka) schopný(á) komunikovat na elementární úrovni, v běžných situacích každodenního života. Základ zkoušky tvoří recepční schopnosti, umožňující základní komunikaci.

ÖSD Zertifikat B1:

Pro mírně pokročilé, kteří absolvovali asi 500 vyučovacích hodin. Na tomto stupni by měl(a) kandidát(ka) schopný(á) zvládnout běžné situace a základní komunikaci v zaměstnání. Základem této zkoušky je komunikace, kde se hodnotí i formální správnost.

ÖSD Zertifikat B2:

Pro pokročilé, kteří absolvovali asi 1000 vyučovacích hodin. Na tomto stupni by měl(a) kandidát(ka) schopný(á) se detailně vyjádřit k nejrůznějším tématům, spontáně reagovat na rodilého mluvčího a plynně s ním hovořit. Tato zkouška má prokázat jazykovou kompetenci v komunikačních situacích, které zasahují jak do privátní tak částečně i do veřejné stejně jako pracovní oblasti. Zde se může jednat o porozumění odborné slovní zásoby, odpovídající zaměření mluvčího. Zkouška tohoto stupně může pro některé rakouské vysoké školy sloužit jako doklad o dosaženýchjazykových znalostech dostačujících pro přijetí ke studiu.

ÖSD Zertifikat C1:

Na tomto stupni by měl(a) kandidát(ka) schopný(á) v širších souvislostech komunikovat v nejrůznějších situacích společenského a pracovního života.Tato zkouška dokazuje jazykovou kompetenci, která se vyznačuje vysokou správností vyjadřování a přesným zaměřením na specifičnost různých komunikačních situací.

ÖSD Zertifikat C2/ Wirtschaftssprache Deutsch:

Složení zkoušky předpokládá velmi dobrou jazykovou připravenost na úrovni Oberstufestufe C1 a zároveň odbornou jazykovou kompetenci z oblasti obchodu a hospodářství. Cílovou skupinou jsou dospělí, kteří chtějí využívat němčinu v obchodních a hospodářských profesích nebo studenti, kteří studují hospodářské obory a chtějí získat dodatečnou kvalifikaci.

Skladba zkoušky:

Zkoušky Rakouského jazykového diplomu se skládají ze čtyř částí:

  • porozumění čtenému textu
  • porozumění slyšenému textu
  • psaný projev
  • mluvený projev

Znalosti gramatiky a slovní zásoby, výslovnost, pravopis atd. se zkoušejí a hodnotí pouze implicitně.

Termíny a přípravné kurzy:

Jazykové centrum Univerzity Pardubice poskytuje v průběhu akademického roku minimálně dva termíny (duben, listopad), jejichž součástí je i přípravný kurz, kde jsou uchazeči seznámeni s formátem zkoušky pro jednotlivé úrovně.

Podrobné informace jsou průběžně zveřejňovány v aktualitách na webových stránkách JC UPa.

MÍSTO KONÁNÍ: Jazykové centrum, Studentská 95, Pardubice 532 10

CERTIFIKACE: úspěšní kandidáti obdrží certifikát ÖSD s mezinárodní platností

INFORMACE:

Mgr. Ilona Bourová: ilona.bourova@upce.cz, tel.:466 036 233
Mgr. Šárka Zikešová: sarka.zikesova@upce.cz, tel.: 466 036 233

Rozšířit fotografii: 
false