Dlouhodobé studijní pobyty

Studium v Anglii s možností získání zahraničního titulu? Příležitost, která se neodmítá!

Spousta studentů si uvědomuje, že vysokoškolské studium je jednou z možností zajištění si lepšího zaměstnání v budoucnosti. Zároveň nelze opomíjet fakt, že vysokoškolsky vzdělaných lidí je dnes víc než dostatek. Proto by se student měl snažit sám sebe odlišit od budoucích potenciálních konkurentů na trhu práce. Jak to udělat? Například prostřednictvím zahraniční studijní či pracovní zkušenosti, případně rovnou získáním zahraničního titulu! A právě tuto možnost mají všichni studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s University of Central Lancashire! UCLan nabízí nespočet studijních oborů, a UPa zprostředkovává studium oboru Intercultural Business Communication (IBC). Já se momentálně účastním navazujícího MA IBC, o kterém vám v následujících odstavcích povím více.

Jak probíhá studium a co si pod IBC představit?

Navazující MA studium je jednoleté, student je povinen získat 180ECTS, a je zakončeno vypracováním dissertation/work placement. Zpravidla každý předmět je hodnocen 20ECTS, logicky tedy odvodíme, že student má za rok pouhých 7-8 předmětů, tedy cca polovinu oproti UPa. Na druhou stranu, není radno si myslet, že by zdejší studium bylo díky tomu jednodušší! Jde pouze o to, že anglický systém vzdělávání se orientuje na kvalitu, ne na kvantitu, tedy především na studium “do hloubky“.

V rámci každého předmětu se prolíná jak výkladová část, tak i pomocí různých skupinových diskuzí a řešení případových studií část praktická, kdy si student může ověřit a osvojit získané znalosti. Pro splnění předmětu je nutná účast na hodinách a vypracování zpravidla 2 assignments (esej, výzkum, týmový projekt, zkouška, atd.). Většina předmětů není zakončena zkouškou, jen pro představu, zkouška jako taková je v rámci mnou zvolených předmětů součástí pouze u dvou z osmi předmětů. Každopádně ani jednotlivé eseje nesmí student podcenit, protože nejen, že jejich úroveň rozhodne o splnění předmětu a finální známce, ale navíc přednášející opravdu pročítají slovo od slova a hodnotí jak písemný projev, úroveň práce a její obsah, tak i splnění zadání či schopnost analytického a kritického pohledu na problematiku. Zároveň je potřeba splnit každý assignment s minimálně 50% úspěšností.

Studijní obor IBC se zaměřuje především na pochopení kulturních odlišností s ohledem na jejich využití v rámci mezikulturního/mezinárodního obchodu a komunikace. Díky tomu může student uplatnit informace a znalosti získané v rámci studia na UPa, především na FES. Dle mého názoru je studium IBC vhodné jak pro studenty, kteří již mají zahraniční zkušenost například z Erasmus programu a strávili určitou dobu v jiné kultuře, tak pro ty, kteří by v budoucnu rádi pracovali v nadnárodních společnostech či přímo v zahraničí. Sama univerzita si klade za cíl vytvořit vhodné interkulturní prostředí již během studia, proto není výjimkou, že každý student je jiné národnosti (momentálně jsou v MA IBC studenti z Anglie, Skotska, Číny, Saudské Arábie, Německa, ale také například z Nigérie). Samozřejmostí je také univerzitní knihovna, která je otevřená 24hod denně, ale i Worldwise Learning Centre, kde Vám zaměstnanci pomohou s kontrolou jednotlivých assignments, nebo Vám poradí jak se efektivněji věnovat studiu. Ohromné je, že studium IBC vám pomůže nejen prohloubit odborné znalosti a uvědomit si jak moc nás naše kultura utváří, ale také vás naučí vyhnout se předsudkům a vnímat ostatní kultury z jejich úhlu pohledu (což je podstatné nejen pro mezinárodní obchod, ale i z hlediska procesu globalizace).

Studenti si také mohou zvolit jazykové kurzy, které jsou vedeny jako celoroční kurzy a jsou zakončeny získáním certifikátu. Na výběr jsou jak cizí jazyky pro nás typické, například francouzština, němčina, nebo ruština, tak i výuka jazyků nepříliš často nabízených, jako je čínština, arabština, či japonština. Ohromnou pomocí je pro studenty možnost využití interaktivní výuky jazyků prostřednictvím programu Rosetta Stone, který je dostupný jak ve Worldwise Centre, tak i v knihovně. Výuku cizích jazyků zmiňuji především z toho důvodu, že osobně považuji právě možnosti a organizaci studia jazyků na UCLanu za nadprůměrné.

Náklady na studium

Asi tušíte, že studium v Anglii je placené. V rámci MA IBC se jedná o 5.000£ za akademický rok. Podstatné je zmínit, že UPa v rámci bilaterální smlouvy garantuje stipendium v minimální výši 1.000£, rozhodně se ale nemusí jednat o výši konečnou. Momentálně je na UPa v jednání navýšení této finanční pomoci ze stipendijních fondů FES a taktéž UCLan bude poskytovat celkem čtyřem studentům z Evropy stipendium ve výši 2.000£. Osobně jsem se ucházela o toto vyšší stipendium na UCLan a uspěla jsem. Bylo potřeba vypracovat zadaný úkol a na základě studenty vypracovaných prací se rozhodovalo o dodatečném navýšení jednotlivých poskytnutých stipendií z 1.000£ na 2.000£. Navíc situace vypadá tak, že od příštího roku bude možné i v rámci MA studia požádat o bezúročnou půjčku vlády (doposud jen pro BA), což znamená opětovné snížení či přímo odpadnutí nákladů na školné.

Studentský život a jeho rozmanitost

A nakonec bych ráda zmínila možnosti, které jako studenti UCLan máte. V první řadě je zde samotná Student´s Union, která pořádá nejrůznější akce, workshopy, ale celkově plní především funkci informační. Samozřejmostí je i ESN society pro výměnné studenty, která se pravidelně schází a plánuje společné akce a výlety. Také večerní život je ve městě Preston relativně oblíbený, však je to také město studentů! Není zde nouze o kluby ani o diskotéky, které jsou plné života. Za zábavou není potřeba chodit daleko, ba naopak, je možné navštívit například univerzitní klub 53 Degrees, který se nachází přímo v univerzitním kampusu.

Shrnuto a podtrženo,dnešní doba poskytuje studentům mnoho příležitostí, které je pouze potřeba, jak se říká, chytit za pačesy. Studium v zahraničí je bezesporu jedním z těch zážitků, které by si měl každý student vyzkoušet a na které bude ještě dlouhá léta vzpomínat. Navíc vás roční studium na UCLan v očích budoucích potenciálních zaměstnavatelů nejen odliší od konkurentů a zviditelní na trhu práce, ale také tím světu ukážete, že jste samostatní, dokážete si poradit a adaptovat se na nové podmínky a zároveň se nebojíte výzev, které jsou před vás postaveny. Nebojte se tedy říci “ANO“ studiu na UCLan a informujte se o této možnosti na Jazykovém centru UPa.

Martina Guttenová, studentka FES

Rozšířit fotografii: 
false